Středa 27. května 2020, svátek má Valdemar
 • schránka
 • Přihlásit Můj účet
 • Středa 27. května 2020 Valdemar

Miminko sebrali matce a dali otci násilníkovi a narkomanovi

20. 05. 2020 14:13:54
Neuvěřitelný případ se už rok odehrává v okrese Šumperk. Tamní okresní soud předběžným opatřením ze dne 31. 5. 2019 č. j. 13 Nc 29/2019-174 odebral desetiměsíčního chlapečka matce, k jejíž péči nikdy nebyly žádné připomínky.

Rozum zůstává stát, že miminko svěřil otci, který se dopouštěl domácího násilí, zdokumentovaného fotografiemi i lékařskou zprávou, a který požíval a vyráběl drogy.

K napadání matky docházelo obvykle tehdy, když otci vyčítala, že většinu času tráví po hospodách s kamarády a že vyrábí a požívá drogy. V té době všichni bydleli v rodinném domě, který obývali i otcovi rodiče. Protože násilí ze strany otce se stupňovalo, rozhodla se matka odstěhovat se i se synem do svého nedalekého původního bytu. Když si odvezla své věci a vrátila se pro syna, otec a jeho matka jí odmítli dítě dát, a znemožnili jí přístup do domu. Zoufalá matka se je snažila přimět, aby jí miminko vydali, takže jim telefonovala a zasílala SMS v míře podstatně větší než je obvyklé, leč marně.

Po týdnu zadržování dítěte podal otec návrh na jeho svěření do své péče. OSPOD Mohelnice návrh podpořil, ačkoli byl matkou informován, že otec požívá drogy a ve zvýšené míře i alkohol, a že matku fyzicky napadá. Ale nezájem. Sociální pracovnice matce sdělila, že drogy namítá jen ona a má to řešit na policii, a na fotodokumentaci zranění se odmítla podívat. Soud návrhu otce výše citovaným předběžným opatřením vyhověl. Jako jediný důvod uvedl psychickou labilitu matky. Ve svém rozhodnutí soudkyně podrobně cituje tvrzení otce a jeho matky (dále jen „babička“), že matka otce i babičku napadala, dokonce jí natrhla ucho, chovala se podle nich nepříčetně, posílala jim velké množství zpráv a neustále jim telefonovala. Matka napadání babičky i otce popírala a velké množství SMS zpráv a telefonátů vysvětlovala tím, že na ně nikdo nereagoval a ona jen chtěla, aby jí dítě - donedávna kojené - vrátili. Žádnou lékařskou zprávu, ani ohledně údajně natrženého ucha, babička nepředložila. Soud vycházel pouze z tvrzení babičky a otce, jakož i ze zprávy OSPOD, která jejich tvrzení převzala. Soud uzavřel, že je nutné, aby psychický stav matky zhodnotili znalci, a dítě ponechal v péči otce.

Na postoji úřadů nic nezměnil ani fakt, že tři měsíce poté (16. 9. 2019) byl otec vzat do vazby mj. pro trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 tr. zák. V jeho bydlišti, kde bydleli i jeho rodiče, byly zajištěny potřeby pro výrobu marihuany, mj. pěstební stan, světlo, sada hnojiv, injekční stříkačka, elektrický ventilátor, prodlužovací kabely a další. Policie zjistila, že otec prostřednictvím SMS zpráv komunikoval na téma drog se svými známými i se svým švagrem, a to nejen ohledně marihuany, ale i LSD a pervitinu.

Jakmile se matka o vzetí otce do vazby dozvěděla, dostavila se v doprovodu svého advokáta pro syna. Babička jí ho však odmítla vydat. Na místo přijela sociální pracovnice OSPOD a doporučila babičce, aby vnuka nevydávala, že otec jí syna na dobu své nepřítomnosti svěřil. S návrhem na svěření chlapce do péče se na soud obrátily matka i babička. A soud svěřil dítě babičce – která ve svém domě umožňovala výrobu drog. Ve svém rozhodnutí ze dne 20. 9. 2019 soudkyně „taktně“ zamlčela, že otec byl vzat do vazby pro výrobu drog a že v domě jeho rodičů byla nalezena a zabavena pěstírna marihuany. Naopak uvedla, že otec byl vzat do vazby v souvislosti s prověřováním trestního oznámení matky, že se na ní měl dopustit znásilnění a že ji měl vydírat. Soudkyně dále podrobně cituje sdělení babičky, včetně tvrzení, že se matka dítěte ve větší míře oddává zneužívání návykových látek a že otec jakékoli násilí vůči ní odmítá. Pokud by paní soudkyně uvedla, že otec byl vzat do vazby pro výrobu drog, a že pěstírnu provozoval v domě svých rodičů, možná by se jí rozhodnutí špatně odůvodňovalo. Soudkyně tedy uzavřela, že soud nadále shledává nutnost, aby byl vypracován znalecký posudek z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie na oba rodiče. Že by paní soudkyně alespoň teď, v září 2019 - téměř čtyři měsíce od odebrání dítěte matce - znalce ustanovila, ji asi nenapadlo. A tak znalce přibrala až 18. 2. 2020 - tři čtvrtě roku od odebrání dítěte. Znalci však sdělili, že s ohledem na námitku podjatosti ze strany otce by bylo vhodnější, aby byli přibráni jiní znalci. V opačném případě budou schopni na posudku začít pracovat až na podzim 2020. Zdá se, že než bude posudek vypracován a než soudy skončí, stane se z miminka předškolák nebo možná i školák.

Krajský soud v Ostravě, pobočka Olomouc se ve svém rozhodnutí ze dne 16. 1. 2020 s nutností vypracování znaleckého posudku ztotožnil, o výrobě a požívání drog rovněž pomlčel, a dítě předal do péče otce se zdůvodněním, že otec byl z vazby dne 10. 10. 2019 propuštěn (pozn. trestní stíhání pokračuje na svobodě), a dítě má nárok na rodičovskou péči a výchovu. Jediným pozitivem bylo, že odvolací soud obnovil kontakty dítěte s matkou, které okresní soud dne 12. 12. 2019 na návrh babičky zakázal.

V policejním protokolu babička na otázku, jestli věděla, že její syn pěstoval marihuanu, uvedla: „Na to nebudu odpovídat.“

Podle § 24 odst. 1, písm. c) trestního zákoníku je účastníkem na dokonaném trestném činu nebo jeho pokusu ten, kdo úmyslně umožní nebo usnadní jinému spáchání trestného činu, zejména opatřením prostředků, odstraněním překážek, vylákáním poškozeného na místo činu, hlídáním při činu, radou, utvrzováním v předsevzetí nebo slibem přispět po trestném činu (pomocník). Na trestní odpovědnost a trestnost účastníka se užije ustanovení o trestní odpovědnosti a trestnosti pachatele, jestliže trestní zákon nestanoví něco jiného. Úmysl může být i nepřímý, stačí tedy, že pachatel věděl, že svým jednáním umožňuje jinému páchání trestného činu a je s tím srozuměn. Je tedy otázkou, zda by rodiče otce, kteří mu ve svém domě umožňovali pěstování marihuany, neměli být stíháni jako účastníci.

Soudy i OSPOD zcela nepochopitelně ignorují následující důkazy:

 • Zprávu PhDr. Svozilové ze dne 10. 6. 2019, v níž se uvádí: „Na základě psychoterapeutického pohovoru a dostupných informací (včetně zprávy z dokumentace FNO1), neshledávám žádné závažné důvody opravňující k úvahám o neschopnosti klientky péče o syna. Z informací, které mám k dispozici, se mi zdá těžko srozumitelné přerušení blízké vazby matky a dítěte, a to zejména z hlediska potřeb malého dítěte a jeho dalšího emočního vývoje.
 • Zprávu MUDr. Stanislavy Coufalové ze dne 19. 9. 2019, v níž se uvádí: „Matku jsem měla v péči do jejích 19 let, byla bezproblémová. Jejího syna mám v péči od jeho narození. Matka se o něj starala vždy vzorně.
 • Potvrzení MUDr. Hany Radové ze dne 20. 9. 2019, že oba testy na drogy (THC a MET), provedené u matky na její žádost po nařčení ze strany babičky, byly negativní.
 • Zprávu MUDr. Hany Radové ze dne 25. 6. 2019, v níž se uvádí, že při ošetření ze dne 14. 2. 2019 měla matka zjevný periorbitální hematom vlevo.
 • Zprávu MUDr. Pavly Zechové ze dne 11. 11. 2019, že u klientky shledává reakci na zátěž, která se jevila adekvátní této zátěži bez jiných projevů duševní choroby, důvod k medikaci neshledán. Po celou dobu péče (opakované psychiatrické vyšetření a psychoterapeutická sezení) nebyla u klientky shledána psychická porucha, která by jí znemožňovala starat se o své nezletilé dítě.
 • Zprávu MUDr. PhDr. Kristýny Vrbové ze dne 10. 2. 2020, že aktuálně se psychický stav matky jeví jako stresová adaptační porucha, která odpovídá dané situaci, nebyly zjištěny projevy závažnější duševní poruchy, při které by nezvládala péči o své dítě.
 • Závěry znaleckého posudku z oboru psychiatrie ze dne 8. 3. 2020, který si matka v zoufalství sama zajistila, a v němž znalec MUDr. Petr Roček mj. uvádí, že matka netrpí poruchou osobnosti, je kompenzovaná a stenická a je schopna se plně a kvalitně starat o své dítě a vychovávat je.
 • Fotodokumentaci matčiných zranění v obličeji i jinde, kterou matka doložila, stejně jako ignorovaly její tvrzení, že otec požívá drogy a ve velké míře i alkohol.

Samostatnou kapitolou je OSPOD Mohelnice a jeho sociální pracovnice, která měla případ na starosti. Babička ze strany otce víc než deset let pracovala na stejném úřadě jako ona. O "objektivitě“ zmíněné sociální pracovnice mj. svědčí její SMS komunikace s otcem, jemuž by při zadržení zabaven mobil a pořízen výpis SMS (uvedená v policejním spise, do něhož matka jako poškozená má právo nahlížet a pořizovat si z něj kopie), kdy kdy sociální pracovnice otci dne 26. 8. 2019 ve 14.27 hod. napsala: „... ty poslední informace o stížnosti a mém rozhovoru s panem ... si prosím nechte pro sebe. Děkuji.“. Dne 5. 9. 2019 ve 13.34 mu tatáž sociální pracovnice píše: „Rozdýchejte to, to zvládneme, nebojte. Ozvu se příští týden.“ O její „serióznosti“ svědčí i skutečnost, že na diskotéce na malém městě je schopna se obléct do černého trika s nápisem „NAEBANÁ, ale dáma“ (matce její fotografii z diskotéky zaslala její známá). Takoví zjevně nevyzrálí jedinci by o osudech dětí rozhodovat neměli. Poté, kdy si matka na jmenovanou stěžovala, z OSPODu Mohelnice odešla. Bohužel jen o dům dál – na OSPOD v Zábřehu na Moravě. Ubohé děti, o jejichž osudech bude rozhodovat.

Od února 2020, kdy má matka obnovený styk se synem – 3x týdně (za nařízené asistence své babičky), má chlapec vždy nějaké nové zranění, nejčastěji v obličeji. V lékařské zprávě MUDr. Stanislavy Coufalové ze dne 22. 4. 2020, u níž byla matka se synem na plánovaném odběru krve, se konstatuje boulička vlevo na čele a doznívající hematomy z minulého vyšetření se závěrem „častější výskyt hematomů na hlavě a nožkách po pobytu v rodině otce“.

Dne 20. 4. 2020 jsem se jménem SOOD obrátila na vedoucí OSPOD Mohelnice i na OSPOD KÚ Olomouckého kraje se žádostí o přijetí opatření na ochranu nezletilého - připojila jsem fotodokumentaci jeho zranění, jakož i videozáznamy z předávání dítěte matce a zpět babičce a další doklady. Zatímco k matce chlapec vždy radostně utíká, k babičce nechce a pláče. Paní vedoucí nám následujícího dne odepsala, že OSPOD činí další kroky v zájmu nezletilého, z důvodu mlčenlivosti však nemůže sdělovat podrobnější informace. Zatím k žádným změnám nedošlo, jen dítěti přibyla další zranění.

Postupy úřadů jsou v tomto případě natolik šokující, že jsem se rozhodla informovat o tom poslance, ministryni práce a sociálních věcí, ministryni spravedlnosti i další politiky. Kéž se brzy podaří zabránit dalšímu psychickému a citovému týrání nejen tohoto dítěte systémem, který je má chránit.

Autor: Marie Vodičková | středa 20.5.2020 14:13 | karma článku: 44.91 | přečteno: 7843x

Další články blogera

Marie Vodičková

Když selžou všechny úřady…

Nyní pětiletá Karolínka je po úderech do hlavičky slepá, nevnímá, není schopná pohybu, několikrát denně má epileptické záchvaty. Nebýt neuvěřitelného selhání policie a sociální pracovnice OSPOD, mohla být holčička zdravým dítětem.

21.12.2018 v 12:36 | Karma článku: 31.82 | Přečteno: 1915 | Diskuse

Marie Vodičková

Lidi, chovejte se jako zvířata - alespoň ke svým dětem!

Dne 4. 10. 1226 zemřel františkánský mnich Sv. František z Assisi, který pečoval o opuštěná, nemocná a týraná zvířata. Proto se 4. 10. slaví jako Mezinárodní den zvířat.

4.10.2018 v 0:30 | Karma článku: 29.00 | Přečteno: 830 | Diskuse

Marie Vodičková

Nechápaví kurátoři a zoufalé OSPODy

Tv Nova se dne 30. 3. 2018 v úvodní reportáži věnovala Metodické příručce MPSV pro sociální kurátory, http://tn.nova.cz/clanek/televizni-noviny/televizni-noviny-30-3-2.html.

11.4.2018 v 17:12 | Karma článku: 30.61 | Přečteno: 1945 | Diskuse

Další články z rubriky Ona

Valijah Rashidová

Jeden z nejlepších receptů severní Indie: Domácí sýr v jemném rajčatovém kari "Lababdar".

Jak jednoduše vyrobit indický domácí sýr panýr jsem vám ukázala v jednom z minulých článků. Dnes vám představuji jednu z nejlahodnějších (a nejjednodušších) kari omáček k tomuto vynikajícímu domácímu sýru.

26.5.2020 v 14:10 | Karma článku: 11.57 | Přečteno: 457 | Diskuse

Andrea Špičáková

Jsme v zajetí vztahů?

Dnešní doba hodně nutí k přemýšlení. Společnost neustále řeší potřebu vztahů a ze singles jsou chudáčci nebo kariéristi. Je to tak ale správně?

25.5.2020 v 21:12 | Karma článku: 12.74 | Přečteno: 414 | Diskuse

Jana Kozubíková

kOmický blog CLXXXVIII.

Občasné názorové neshody rodinného i partnerského formátu nám umožňují dostatečně ocenit řídké okamžiky myšlenkového souznění.

24.5.2020 v 22:58 | Karma článku: 13.77 | Přečteno: 270 | Diskuse

Hana Bočková

Moje první první svatba

Je dobrým zvykem sehnat pěkné a kvalitní bydlení a nakonec si pořídit děti. My jsme s manželem zvolili opačné pořadí. Děti byly pěkné a kvalitní, ale...kostlivci ve skříních...

23.5.2020 v 17:51 | Karma článku: 14.22 | Přečteno: 462 | Diskuse

Jiří Štágl

Střídavá péče

Spíše otázky. V podstatě se ptám, zda máme právo darovat své děti státu? A do jaké míry se musíme držet zákonů své země, když nám je stát bere?

23.5.2020 v 16:35 | Karma článku: 19.32 | Přečteno: 635 | Diskuse
Počet článků 23 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 3388

Jsem předsedkyní Sdružení na ochranu ohrožených dětí (www.sood.cz), které jsme založili v roce 2015.Naše sdružení poskytuje v zařízení KOALA okamžitou pomoc dětem a v rámci dalších činností pomáháme rodinám v potížích.

Snažím se ze všech sil napravovat křivdy, které se dál páchají na těch nejzranitelnějších – dětech. Je smutné, že ohrožených dětí u nás stále přibývá, že záchranná síť je tak děravá a každý další zákon, který má děti chránit, je horší než ten předchozí. Současné legislativě a jejím žalostným dopadům v praxi bych se na své blogu chtěla věnovat nejvíce.

Od roku 1990 do konce roku 2015 jsem pracovala ve Fondu ohrožených dětí, předtím 22 let na prokuratuře, později přejmenované na státní zastupitelství, na úseku ochrany dětí.

Najdete na iDNES.cz